PKN
Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
Telefoonnummer: 06-83692285
 
RSIN/Fiscaal nummer: 824139057
 
Website adres: http://ysbrechtum-tjalhuizum-tirns.protestantsekerk.net
E-mail: janke.helfferich@ziggo.nl
Adres: Singel 68,
Postcode: 8601 AL,
Plaats: Sneek
 
Postadres: Singel 68,
Postcode: 8601 AL,
Plaats: Sneek
 
De Protestanse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (de kerkorde) van de Protestantse Kerk Nederland wordt in ordinantie 2 artikel 1 een gemeente als volgt omschreven “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. 
 
Onze gemeente richt zich vooral op alle inwoners van onze dorpen Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns. Wij streven er naar om een opbouwende en missionaire gemeente te zijn.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op [[ Vul de rubriek van eigen website in waar het beleidsplan te vinden is en link daar direct naar toe ]] vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.
[[ Hier kunt eventueel een korte samenvatting van het beleidsplan toevoegen. ]]

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van gemeenten is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
Onze predikant is verbonden aan de Protestantse Gemeente Sneek. De Protestantse Gemeente Sneek en onze gemeente hebben een overeenkomst afgesloten over de inzet van deze predikant in onze gemeente. De Protestantse Gemeente Sneek ontvangt van onze gemeente een vergoeding voor de inzet van predikant.
De kosters, de organist en de personen die de consistorie en de kerkhoven zijn vrijwilligers die daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze vergoeding stemt overeen met de daarvoor opgestelde wettelijke richtlijnen en voorschriften. 
De regeling voor het traktement van predikanten is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
[[ Eventueel kunt u een verwijzing of link toevoegen naar andere pagina’s over activiteiten op de website van de gemeente. ]]

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
      2020     2018     2017

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €    113.392  €     107.338  €   90.994
Bijdragen gemeenteleden  €      22.200  €       25.325  €   24.439
Opbrengsten kerkgebouwen en overige inkomsten  €        1.000  €       13.842  €            -
Totaal baten  €    136.593  €     146.505  €  115.433

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat (predikant)  €      60.000  €      39.121  €   39.521
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €        4.000  €        3.723  €     3.472
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €        6.100  €        6.069  €     4.216
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €      33.540  €      45.707  €   25.383
Vrijwilligersvergoedingen (koster, organist e.d.)  €      11.000  €        8.114  €     9.773
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €        2.250  €        2.378  €     2.008
Lasten overige eigendommen en inventarissen en reserveringen  €      16.400  €       20.392  €   22.115
Totaal lasten  €    133.340  €     125.504  € 106.488
 
Resultaat (baten - lasten)  €       3.253  €       21.001  €     8.945

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om een bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming, zoals ten behoeve van het onderhoud van het orgel. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens subsides voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Dit zijn subsidies die de overheid niet alleen aan kekrekne maar aan alle eigenaren van monumentale gebouwen versterkt
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, zoals de twee monumentale kerken van Ysbrechtum en Tirns en de toren van Tjalhuizum. Ook moeten deze kerkgebouwen ververwarmd en verzekerd worden. Behalve de kerkgeboren en toren bezit de kerk ook nog een consistorie (vergaderruimte) dat een rijksmonument is.  Verder voor het geld gebruikt  houden voor het houden van de kerkdiensten, andere gemeente activiteiten  en de kosten van de eigen organisatie vrijwilligersvergoeding voor kosters en overige vrijwilligers. Tenslotte is er ook nog geld nodige voor het in het stand houden van het landelijk werk van de PKN in Nederland.
Onder lasten zijn de bovengenoemde bedragen voor het onderhoud en  beheer van de plaatselijke kerken opgenomen en de bijdrage in landelijke kosten.
 
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan het onderhoudfonds van de kerken om een buffer te verkrijgen voor het onderhoud ivan alle monumentale gebouwen. Van de afgelopen jaren zijn de toren in Tjalhuizum en Ysbrechtum gerstaureeerd en deze restauraties hebben uitgewezen dat bij dergelijk projecten er altijd zaken te voorschijn komen die van buiten niet te zien waren.
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.